Eko skola

Limbažu Novada Speciālās pamatskolas
2019./ 2020. m.g. Eko tēma: ”Klimata pārmaiņas”

Ekoskolas mērķi
Klimata pārmaiņu tēma un CO2 mērījumi dod lielisku iespēju sasaistīt pārējās, jo īpaši atkritumu, enerģijas un transporta, tēmas. Šo tēmu ieteicams izvēlēties tām skolām, kuras jau vienu vai vairākas reizes saņēmušas Zaļo karogu, lai tādējādi apvienotu un nostiprinātu visas iepriekš iegūtās zināšanas.

Mērķi:
• Pēc iespējas vairāk samazināt skolas oglekļa pēdu enerģijas, transporta, pārtikas, ūdens un atkritumu jomās
• Izglītot skolēnus, vecākus un apkārtējos iedzīvotājus par klimata pārmaiņām un to mazināšanas pasākumiem
• Popularizēt un veicināt konkrētus ieradumus, kas mazina klimata pārmaiņas (mazāk auto un vairāk velo pārvietojoties, mazāk gaļas un vairāk augu pārtikā, vairāk drēbju un mazāk apkures ziemas sezonā)

Mācību mērķis
• Gūt pamata zināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem un sekām;
• Veikt laika apstākļu novērojumus;
• Izprast klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un ekonomiku;
• Izprast klimata pārmaiņu iespējamās pārmaiņas Latvijā un pasaulē;
• Izprast, ko katrs pats var darīt klimata pārmaiņu samazināšanas labā.

Kas ir Ekoskola?
Skola, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu ikdienā. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

Ekoskolu programmas Zaļais karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu  sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.
Skolas, kas Latvijā vēl ir ceļā uz starptautisko Zaļo karogu, var iegūt nacionālā līmeņa godalgu – Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

2006./2007.m.g. mūsu skolai tika piešķirts Ekoskolas nosaukums un skola ieguva Zaļo diplomu. 2007./2008. mācību gadā tika iegūts augstākais novērtējums – Zaļais karogs. Līdz šim mūsu skola katru gadu ir ieguvusi augstāko vērtējumu – Zaļo karogu un starptautisko sertifikātu, ko piešķir nacionālā žūrija par Ekoskolas ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un aktīvu rīcību.

Šajā mācību gadā darbu EKO programmā turpināsim pie tēmas „Klimata pārmaiņas”.

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.

Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā.

SKOLAS VIDES KODEKSS

Skolai ir savs vides kodekss,kas šobrīd ir nemainīgs jau vairākus gadus, jo līdzšinējais kodekss pasaka visu par mums, par mūsu darbošanos un pašiem tas ļoti patīk un apmierina.

Apkārtni Tu sakopt vari,
Domā līdzi, ko Tu dari.
Savu skolu mīli, saudzē,
Apkārt puķu dobes audzē!
Veselīgi dzīvojam,
Mežā skrienam, lēkājam,
Nepīpējam, nedzeram,
Jautri laiku pavadām.
Kukaiņus mēs vērojam,
Atkritumus šķirojam.
Draudzīgi mēs dzīvojam,
Un ik vienu atbalstam.
Nemēdzam mēs niekot dienas –
Karam kodeksu pie sienas!